Algemene Voorwaarden


 

Artikel 1 Inleiding
1.1         Voor de leesbaarheid van het document hebben wij gekozen voor de “wij” vorm. Waar “wij” of “ons” staat wordt Rebbelcoaches bedoelt.  Rebbelcoaches bestaat uit onderstaande éénmanszaken.

Coach Emma
t.n.v. Emma van der Tang
IJsselstraat 1
7333 HH Apeldoorn
KvK nummer: 74370251

Lelo Coaching
t.n.v. Suzanne Schriever
Kasteel 559
7325 PJ Apeldoorn
KvK nummer: 74371207

Contact via: info@rebbelcoaches.nl

1.2.        Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden ga je automatisch akkoord met een overeenkomst met beide eenmanszaken. Dit kan eventueel gevolgen hebben voor de manier van factureren.

Artikel 2 Voorwaarden deelname training, workshop of sessie
2.1          Zowel particulieren als bedrijven kunnen deelnemen aan onze trainingen, workshops of coachsessies.
2.2          In onze trainingen, workshops of sessies delen wij onze kennis, ervaring en tools. Zelf moet je, naast het volgen van het programma, voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Wij kunnen niet garanderen dat het volgen van onze trainingen, workshops of sessies successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zullen wij ons inspannen dat je de juiste handvatten hebt om onze trainingen, workshops en sessies met succes te volgen en af te ronden en staan wij binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van welk pakket je aanschaft.

Artikel 3 Offerte
3.1         Iedere door ons uitgebrachte offerte of ieder door ons gedane aanbod is vrijblijvend en kan ten alle tijden worden herroepen. Dit geldt ook indien er in de offerte of in het aanbod een termijn van aanvaarding is opgenomen.
3.2          Aanbiedingen en offertes worden (bij voorkeur) elektronisch en/of schriftelijk gedaan tenzij de omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.3          Indien wij een fout in de aanbieding of offerte hebben gemaakt, kan je ons niet aan deze aanbieding en/of offerte houden.

Artikel 4 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode
4.1         Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers tevreden zijn. Je kunt uiterlijk 7 (zeven) dagen na de start van het programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan info@rebbelcoaches.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zullen wij deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren.
4.2         Na de 7 (zeven) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 5 Betaling
5.1          Betaling kan in één keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan. De termijnen zullen in overleg worden vastgesteld.
5.2          Indien je achterloopt met betalingen, dan houden wij ons het recht voor om een coaching gesprek, training of workshop af te zeggen en onze verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek. Wij garanderen niet dat wij nog ruimte in onze agenda hebben om een gesprek in te halen.
5.3          Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 6 Intellectueel eigendom / gebruik materialen
6.1          Op de teksten, materialen van onze trainingen, workshops en sessies bezitten wij de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij wij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.
6.2          Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.


Artikel 7 Klachten
7.1          Mocht je ontevreden zijn over een training, workshop of sessie of de ondersteuning van één van ons, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door ons een mail te sturen. Wij ontvangen van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.
7.2          Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een training, workshop of sessie aan ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.3          Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.4          Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.


Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1         Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
8.2         De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, psychische schade en dergelijke, is uitgesloten.
8.3         In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst beide schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat wij in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy
9.1         Wij neem de privacy van onze deelnemers serieus en wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. Wij houden ons aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Wij hebben een geheimhoudingsplicht. De gegevens zullen alleen gedeeld worden tussen de, in artikel 1.1, benoemde bedrijven.

Artikel 10 Overig
10.1       Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ons en jou overeengekomen zijn.
10.2       Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
10.3       Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen
11.1       Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
11.2       Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1       Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden
13.1       Wij zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
13.2       Wij zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.